HISTORIJATDom zdravlja Čelić je nastao u toku ratnih dešavanja 1993. godine, kada se započelo skromno, sa malim brojem zdravstvenih profesionalaca, prije svega ljekara, medicinskih sestara/tehničara, zdravstvenih tehničara drugih profila i nemedicnskog osoblja u improviziranim uslovima sa nedostatnim sredstvima, lijekovima i opremom, što se u tako teškim uslovima nadoknađivalo entuzijazmom i predanošću tadašnjeg osoblja koje je nadljudskim naporima obavljalo svoju humanu zadaću.


Do kraja 1997. godine sjedište Doma zdravlja je bilo smješteno u Vražićima, a nakon obnove i dogradnje objekta sjedište je premješteno u Čelić. U tom periodu osim u Vražićima, radilo se povremeno u renoviranim područnim ambulantama u Šibošnici i Humcima kao i dijelu stare ambulante u Čeliću.


1998. godine prošireni su prostorni kapaciteti, a zahvaljujući donaciji japanske vlade, Dom zdravlja je opremljen RTG i ultrazvučnim aparatom, laboratorijskom opremom, aparatima i opremom za hitnu medicinsku pomoć i sa jednim vozilom, što je ojačalo kapacitete za pružanje zdravstvenih usluga.


Kroz reformu zdravstvenog sistema u Federaciji BiH, 2002. godine Dom zdravlja Čelić je sudjelovao u pilot projektu implementacije koncepta porodične/obiteljske medicine u tri adaptirane područne ambulante (Vražići, Šibošnica i Humci). Osoblje koje je sudjelovalo u implementaciji je završilo edukaciju iz porodične/obiteljske medicine u Tuzli koja je trajala jednu godinu, implementirajući pri tome principe porodične medicine u svakodnevnoj praksi.


Krajem 2003. godine, nakon adaptacije prostornih kapaciteta u Čeliću, i nakon uspješno implementiranog koncepta porodične/obiteljske medicine u područnim ambulantama, nastavilo se sa implementacijom porodične/obiteljske medicine u još tri ambulante u Čeliću, uključujući i edukaciju osoblja, te je na taj način u Domu zdravlja Čelić uspješno uspostavljen novi koncept porodične/obiteljske medicine usmjeren na zaštitu u kojoj je pacijent/korisnik usluga u središtu.


Osim razvoja porodične/obiteljske medicine, radilo se i na razvoju dijagnostičkih metoda i specijalsitičko-konsultativne službe kako bi se korisnicima obezbijedile dostupnije usluge.


Danas Dom zdravlja Čelić ima ukupno 50 zaposlenih zdravstvenih radnika i suradnika, koji opslužuju oko 13.800 stanovnika sa područja općine Čelić, uključujući i povratničku populaciju, kao i sve druge korisnike sa područja Brčko distrikta i opštine Lopare s kojima se naša opština graniči, a kojima su neophodne zdravstvene usluge, naročito u hitnim stanjima.


Naša ustanova je trenutno u procesu facilitacije, odnosno uspostave i održanja sistema kvaliteta i sigurnosti kojim se zdravstvene usluge standardiziraju na način da budu sigurne i kvalitetne, a ustanova priprema za sertifikaciju i akreditaciju.


Na ovaj način, naša ustanova se opredijelila za pružanje prije svega sigurnih i kvalitetnih usluga radi sveukupne dobrobiti i zadovljstva korisnika usluga i osoblja.


Čast je napomenuti, da je prvi direktor Doma zdravlja Čelić bio dr Sabrija Nukić, specijalist interne medicine, koji je postavio temelje jednog modernog Doma zdravlja i zacrtao pravac našeg djelovanja usmjeren na profesionalnost, cjeloživotno učenje i spremnost na nove izazove.

Copyright ©2015: PeponiDesign.net. Sva prava zadržana.
Site Map