INFORMACIJE ZA PACIJENTE/KORISNIKE USLUGA

Poštovani korisnici usluga, ovdje možete pronaći korisne informacije koje će Vas informirati na koji način se mogu poboljšati dotupnost i kvalitet usluga koje možete dobiti u našoj ustanovi.

KONTAKT PODACI INSTITUCIJA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI ZA SOCIJALNE USLUGE I PODRŠKU DJECI, OMLADINI, OSOBAMA S INVALIDITETOM, ŽRTVAMA OBITELJSKOG I DRUGIH OBLIKA NASILJA I DRUGIM RANJIVIM GRUPAMA

Poštovani korisnici usluga, s ciljem promocije i ostvarivanja prava i dobrobiti građana, naročito ranjivih grupa kao što su djeca, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog i svih drugih oblika nasilja, uključujući i iskorištavanje, marginalizirane i socijalno isključene osobe, putem kontakt podataka o institucijama, ustanovama, organizacijama i službama koje pružaju usluge kojima se poboljšava kvalitet života, omogućava zadovoljavanje potreba, smanjuju rizici, nedostaci ili neprihvatljivo društveno ponašanje ranjivih grupa, možete se informirati o vrstama usluga, dostupnosti, načinu kako dobiti pomoć, kao i o svim drugim informacijama od značaja za određenu populaciju (ciljne grupe).
 • Sve kontakt informacije potražite ovdje.

SLUŽBA PORODIČNE MEDICINE

ZDRAVSTVENE USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U TIMU PORODIČNE MEDICINE
1. PROMOCIJA ZDRAVLJA, SPECIFIČNA PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE BOLESTI
 • * Ciljani pregledi djece na ranu detekciju i praćenje razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rani rast i razvoj djece
 • * Ciljani preventivni pregledi školske djece
 • * Ciljani preventivni pregledi osoba starijih od 16 godina bez evidentirane bolesti
 • * Ciljani pregledi rizičnih skupina radi ranog otkrivanja bolesti (uzimanje brisa za Papa test, upućivanje na mamografiju, rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva)
 • * Individualno i grupno savjetovanje pacijenata sa faktorima rizika
 • * Ciljani sistematski pregledi
 • * Prevencija bolesti i zdravstveni odgoj o očuvanju zdravlja
 • * Promocija zdravih stilova življenja
 • * Važnost imunizacije.
2. ZDRAVSTVENE USLUGE LIJEČENJA
 • * Rad u ordinaciji i kućno liječenje (kućne posjete) prema procjeni ljekara za registrirane korisnike usluga
 • * Ambulantno dijagnosticiranje i liječenje akutnih i hroničnih oboljenja
 • * Sistematski i kontrolni pregledi
 • * Racionalno propisivanje lijekova
 • * Izdavanje bolničkih, specijalističkih i uputnica na dijagnostičke pretrage
 • * Pružanje hitne medicinske pomoći
 • * Izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjena radne sposobnosti
 • * Sprovođenje parenteralne terapije i pružanje svih ambulantnih intervencija.
NAČIN ZAKAZIVANJA TERMINA ZA PREGLED U TIMU PORODIČNE MEDICINE

Prijem pacijenata u ambulantu porodične/obiteljske medicine radi pregleda, provođenja terapijske procedure ili upućivanja na dijagnostičke pretrage i specijalističke preglede vrši se na osnovu prethodno zakazanog termina, s ciljem da se Vama, korisnicima usluga, uštedi dragocjeno vrijeme, a osoblju olakša rad na obostrano zadovoljstvo.

Zakazivanje termina možete vršiti:

 • * Direktnim kontaktom na recepciji
 • * Putem telefona.

Zakazivanje možete obaviti lično ili to može učiniti član obitelji ili drugo lice koje se skrbi o Vama.

Medicinska sestra u timu će Vam pri prvom kontaktu dati broj telefona na koji možete zakazati termin ili dobiti odgovarajući savjet i informacije. Za zakazivanje termina zbog propisivanja hronične terapije, izdavanja uputnica i kontrolnih pregleda poželjno je da se termin zakaže po mogućnosti 5 do 7 dana unaprijed. Ukoliko niste u stanju doći na zakazani termin zbog bilo kojeg razloga, molimo Vas da nas o tome obavijestite direktno na recepciji ili putem telefona kako bi se otkazani termin mogao dodijeliti drugom korisniku usluga, a Vama omogućilo da dobijete drugi termin.

Izvan zakazanog termina neodložno se primaju pacijenti sa hitnim stanjima, prema medicinskim indikacijama, a mogu se primiti i pacijenti kojima je uvedena nova terapija nakon pregleda, liječenja u bolnici ili konsultacije sa specijalistima.

Pacijenti koji nemaju zakazan termin, a njihovo zdravstveno stanje nije hitno, niti imaju otpusnice iz bolnice, mogu se primiti ukoliko postoji slobodan termin. Zakazivanje termina u specijalističko-konsultativnoj službi, laboratoriji i RTG kabinetu u ustanovi osim Vas može vršiti i sestra u timu.

Brojeve telefona timova porodične/obiteljske medicine možete pronaći na našoj web stranici.

HITNA STANJA KOJA SE PRIMAJU BEZ ZAKAZIVANJA TERMINA

Izvan zakazanog termina neodložno se primaju pacijenti sa hitnim stanjima, prema sljedećim medicinskim indikacijama:

 • * Naglo nastali bol u grudima koji traje duže od 15 minuta
 • * Naglo nastala slabost jedne strane tijela, konfuznost, teškoće u govoru
 • * Astmatični napad
 • * Epileptični napad
 • * Akutne glavobolje
 • * Povišena tjelesna temperature preko 39°C
 • * Povišen krvni pritisak/tlak praćen glavoboljom ili zabrinutošću pacijenta
 • * Nepravilan rad srca
 • * Navod pacijenta i/ili pratnje o gubitku svijesti i iznenadnim vrtoglavicama
 • * Iznenadni gubitak vida
 • * Bolovi vezani za maligne bolestI
 • * Naglo nastali bol u stomaku
 • * Komplikacije u trudnoći
 • * Povraćanje i proliv
 • * Krvarenje iz nosa i drugih tjelesnih šupljina
 • * Traumatske povrede
 • * Naglo nastali osip po koži
 • * Neodložno upućivanje u bolnicu ili na dijagnostičke procedure
 • * Ostala akutna medicinska stanja po procjeni sestre koja vrši trijažu.

Procjenu hitnosti stanja na prijemu vrši sestra na recepciji na osnovu dobivenih podataka od strane pacijenta i/ili pratnje i opservacijom pacijenta.
Sestra postupa u skladu s procedurom za trijažu pacijenata i pružanje hitnih medicinskih usluga, te Vas molimo da uvažavate upute sestre!
Pacijenti koji imaju zakazan termin primit će se nakon zbrinjavanja hitnih stanja prema utvrđenoj listi čekanja, te Vas molimo da imate strpljenja i razumijevanja!

TELEFONSKI BROJEVI DRUGIH SLUŽBI U DOMU ZDRAVLJA
 • +387 35 660 015 ili 124, Hitna medicinska pomoć
 • +387 35 366 304, glavna sestra
 • +387 35 366 305, Higijensko-epidemiološka služba
 • +387 35 366 307, internistička ambulanta
 • +387 35 366 317, RTG i ultrazvučni kabinet
 • +387 35 366 318, laboratorija
 • +387 35 366 319, fizikalna medicina
 • +387 35 366 326, ginekološka ambulanta.

Važniji telefoni:
 • 122 Policija
 • 123 Vatrogasna služba
 • +387 35 668 120, Centar za socijalni rad Čelić
 • +387 35 303 500, UKC Tuzla - centrala
 • +387 49 217 422, Opšta bolnica Brčko - centrala

Detaljnije informacije o svim službama u ustanovi možete naći na našoj internetskoj stranici: www.dzcelic.com

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA, SUGESTIJA I POHVALA

U skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10), ukoliko smatrate da Vam je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili ste nezadovoljni pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog radnika/suradnika imate pravo na prigovor.

Prigovor se podnosi direktnom predajom potpisanog pismenog prigovora na protokol ustanove, putem sandučića, putem pošte na adresu ustanove ili putem faxa.

Prijava žalbe, sugestije ili pohvale može se podnijeti i anonimno. Anonimna prijava naročito ako je u pitanju žalba, odnosno prigovor ozbiljno će se uzeti u obzir, te će se navodi provjeriti i ispitati, ali ukoliko želite dobiti odgovor na Vašu prijavu, potrebno je da popunite Vaše podatke i prijavu dostavite na protokol ustanove ličnom predajom, putem pošte na našu adresu ili putem faxa.

Ukoliko imate bilo kakve sugestije i/ili pohvale molimo Vas da ih dostavite na isti način kao i žalbu/prigovor.

Obrazac prijave žalbe/prigovora, sugestije ili pohvale nalazi se uz sandučić, a možete ga preuzeti i ovdje:

PRIJAVA KORUPCIJE

Svako lice koje ima saznanje ili materijalne dokaze o postojanju korupcije ili drugih nepravilnosti u radu može podnijeti prijavu protiv korupcije.

Prijavu možete podnijeti direktnom predajom na protokol ustanove ili putem pošte na adresu ustanove.

Podnosioci prijave koji žele ostati anonimni, ne moraju upisivati lične podatke, osim kontakta radi obavještavanja, ili eventualnog traženja dodatnih informacija. Anonimna prijava ozbiljno će se uzeti u obzir, te će se navodi provjeriti i ispitati, ali ako želite odgovor na Vašu prijavu, potrebno je popuniti sve podatke iz prijave.

Lažno prijavljivanje kažnjivo je prema članu 347. Krivičnog zakona FBiH.

Sve popunjene prijave koje se zaprime, a odnose se na prijavljivanje zaposlenih u Domu zdravlja Čelić bit će protokolisane na protokolu ustanove, a predmeti će se rješavati po hronološkom redu prispijeća u odnosu na ostale prijave.

Obrazac za prijavu korupcije možete preuzeti na recepciji ambulante ili ovdje:
Copyright ©2015: PeponiDesign.net. Sva prava zadržana.
Site Map